loader image

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW FIRMY ULTIME DOMINIK WINCZURA.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych), zwane RODO, informujemy że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ULTIME Dominik Winczura, ul. Załęska 82, 35-322 Rzeszów, zwana dalej Administratorem.
 • Dane kontaktowe Administratora: www.ultime.com.pl; telefony kontaktowe +48 17200 0460, + 48 530 597 260 lub +48 602 479 590.
 • Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • upoważnieni pracownicy firmy ULTIME Dominik Winczura,
  • podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  • podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 • Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do urzędu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a po tym czasie przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami z tytułu umowy lub obowiązującego prawa.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.